Üyelik Sözleşmesi

1. TANIMLAR

İşbu sözleşme, İngilizce Marketi (“Platform”) ile Üye (“Üyeler”) arasında, Üye’nin bu platforma ait Websitesi’nde ve/veya Mobil Uygulamasında e-ticaret hizmetlerinden yararlanmasına ilişkin koşulların tanımlanması ve belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir. 

Platform: Mülkiyeti ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca her türlü fikri ve sınai hakları Aziz Ahmedov Şahıs Şirketine ait olan ve işbu Sözleşme ile belirlenen “Hizmetler”in sunulmakta olduğu www.ingilizcemarketi.com ve bağlantılı tüm diğer alan adlarında mevcut olan internet sitesi ile mobil uygulamayı ve Creator’un, Platform’da sunulan uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisinden talep edilen firma/kişisel bilgilerini girdiği, satış işlem detaylarını takip edebildiği, Komünite’de üyelerin etkileşime geçebildiği, beraber öğrenebildiği ve etkinlikler düzenleyebildiği, özel sanal sayfayı ifade eder.

Hizmet/Hizmetler: Creator’un dijital içeriklerini, ürünlerini, hizmetlerini kendi sanal mağazalarında yayımlayarak satışa çıkarmaları amacıyla Platform’da sunulan, ilan yayınlama, satışa aracılık/pazarlama, benzeri sair tüm uygulamaları ve Komünite’de paylaşılan bilgi, beceri, deneyim ve etkinlikler gibi sosyal etkileşimi kapsayan tüm hizmetleri ifade eder.

Komünite: Platform’a üye olan herkesin bilgi, beceri, deneyim ve etkinlikler gibi sosyal etkileşimi kapsayan tüm içeriklerin paylaşıldığı sanal grupları ifade eder.

Vitrin: Creator’un dijital içeriklerini, ürünlerini, hizmetlerini kendi sanal mağazalarında yayımlayarak satışa çıkarmaları amacıyla Platform’da sunulan özel sanal sayfayı ifade eder.

Üyeler: Platforma kayıtlı olan tüm gerçek ve/tüzel kişileri ifade eder.

Creator: Platform üzerinde dijital içeriklerini, ürünlerini, hizmetlerini kendi sanal mağazalarında yayımlayarak satışa çıkaran ve Komünite’de paylaşım hakkı olan üyelik türünü ifade eder. Creator, İngilizce bir kelime olup “dijital içerik üreticisi” anlamına gelmektedir ve işbu sözleşmede Creator olarak anılacaktır.

Member: İngilizce Marketi tarafından verilen ilanlarla satışa arz edilen dijital içerikleri, ürünleri ve/veya hizmetleri kendi eğitimlerinde kullanım amacıyla satın alan ve Komünite’de paylaşım yapma hakkı olan üyelik türünü ifade eder. Member, İngilizce bir kelime olup “üye” anlamına gelmektedir ve işbu sözleşmede Member olarak anılacaktır.

Student: İngilizce Marketi tarafından verilen ilanlarla satışa arz edilen dijital içerikleri, ürünleri ve/veya hizmetleri öğrenme amacıyla satın alan ve Komünite’de paylaşım yapma hakkı olan üyelik türünü ifade eder. Student, İngilizce bir kelime olup “öğrenci” anlamına gelmektedir ve işbu sözleşmede Student olarak anılacaktır.

Creator Dashboard: Creator’un, Platform’da sunulan uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisinden talep edilen firma/kişisel bilgilerini girdiği, satış işlem detaylarını takip edebildiği, sadece Creator tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişebildiği kendisine özel sanal sayfayı ifade eder.

Dijital İçerik: Platform’da  yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazılımsal ve işitsel imgeleri ifade eder.

2. ÜYELİK SÖZLEŞMESİNİN AMACI VE KAPSAMI

Platform, www.ingilizcemarketi.com alan adlı çevrimiçi elektronik ticaret platformu ve çevrimiçi öğrenme Komünite’si kapsamında işletilmekte olup, sözleşmeler kapsamındaki kurallar çerçevesinde ulusal /uluslararası tedarikçiler, aracılar, servis sağlayıcılar, üreticiler, tüketiciler, ticari olan veya olmayan kişiler arasında işbirliği ve pazarlama amacıyla hizmet veren pazaryeri (e-ticaret) sistemi ve çevrimiçi öğrenme topluluğudur. Platform, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı “hizmet sağlayıcı” ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca “yer sağlayıcı” sıfatıyla üyeleri Platform üzerinden buluşturarak Creator’ların Platform’dan gerçekleştirdikleri dijital içerik, ürün, hizmetlerinin satışlarına ticari temsilci olarak aracılık ettiği Creator’lara telif ödedi modeli açıklayan ve Member/Student üyeliklerinin Platform kullanım koşullarını ifade eden sözleşmeyi kapsamaktadır.

3. PLATFORM KULLANIM KOŞULLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER

3.1 “Üyeler” hukuka uygun amaçlarla “Platform” üzerinde işlem yapabilirler. “Üyeler”in “Platform” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili “Platform” herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını “Üyeler” kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

3.2 “Creator” “Creator Dashboard”a üye olduğu esnada bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak; profil sayfasına erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri münhasıran kullanacaktır. Şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen “Creator”un sorumluluğundadır. “Creator” kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen işlemlerin yetkisiz işlem olduğundan kaynaklı olarak geçersizliğini ileri sürme hakkından peşinen feragat etmiştir. Bu tür işlemlerde dahi, her türlü sorumluluk “Creator”un kendisine ait olacaktır. “Creator”un şifresi kullanılarak “Creator Dashboard”da “Platform” aleyhine veya zararına işlem yapılması halinde; “Creator” “Platform”un bu fiillerden doğan zararlarını karşılamakla mükelleftir.

3.3 “Creator” 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar hakkında Yönetmelik ve bu kanunların, yönetmeliklerin ikincil düzenlemeleri başta olmak üzere yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, gerekli tüm önlemi alacağını, idari kararlara uygun davranacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4 “Platform”, “Creator”lar tarafından yüklenen “Dijital İçerik”lerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. “Platform”, üyeler tarafından görüntülenen ilan ve içeriklerin hiçbir koşulda doğruluğunu, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir ve/veya kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Söz konusu ilan ve içerikler dolayısıyla “Platform”un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü “Platform”un hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını “Üyeler”ler kabul ve beyan etmektedir.

3.5 “Üyele” “Platform” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini, aksi halde meydana gelmiş ve/veya gelebilecek zarar ve tazminattan bizzat sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.6 “Üyeler”ler “Platform” dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, “Platform”un ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştiremeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve her türlü davranıştan kaçınacağını, önlemek amacıyla tüm tedbirleri alacağını aksi halde sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Üyeler, “Platform”da yürüttüğü tüm faaliyetlerini Platforma teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üyeler, Platform tarafından sağlanan tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı, vb. gibi içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli koruyucu yazılımlarını ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere) aldığını, bu madde hükmünün uygulanması amacıyla Platform tarafından talep edilen önlemleri derhal almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.7 “Üyeler”ler, “Platform” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden “Üye” veya “Platform”nun amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür. İlan veren “Creator” tarafından girilmiş bulunan ilanlardaki iletişim bilgileri sadece ilan hakkında bilgi almak için iletişim kurulması amacıyla kullanılabilir. İlanda yer alabilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan ilan verene ait veya üçüncü kişilere ait kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, başka bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

3.8 “Platform”, “Üyeler”in bilgilerini KVKK kapsamında kanuni veri işleme şartlarına ya da açık rıza beyanına dayalı olarak kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. “Platformaynı zamanda; üyelerin IP adresi, ziyaret ettiği sayfalar, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanılabilir veya paylaşılabilir. Platformun süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için, “Platform”un işbirliği içinde olduğu firmalara Üyeler’in  bilgilerini aktarmasına, bu firmalar tarafından Üyeler’in bilgilerinin işlenmesine ve kullanılmasına Üyeler onay vermektedir.

3.9 “Platform”, Üyeler’inin çerezlerin belirtilen amaçlarla toplanmasına rıza göstermesi durumunda online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve Üyeler’e özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu Üyeler’e sitede ya da diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. (Tik-tok, Facebook, Instagram ve benzeri reklam mecraları) ayrıca Google, AFS reklamlarının “Platform”a yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacıyla web işaretleri kullanabilir.

3.10 “Platform” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya “Platform” Kullanım Koşulları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; “Platform”un her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.

3.11 “Platform”, ilanların ve/veya içeriklerin öğrenme amacıyla görüntülemeye ve kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması ve benzer fiillerin işlenmesine “Platform” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; “Platform”un talep, dava ve takip hakları saklıdır.

3.12 “Platform” bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, tersine mühendislik (reverse engineering) metoduyla veya farklı herhangi bir metodla API protokollerinin kırılmaya çalışılması ve API anahtarı, API gizli anahtarı, istek başlıkları, istemci doğrulama algoritması gibi parametrelere izinsiz olarak ulaşılması veya bu parametrelerin izinsiz olarak üçüncü kişilerle paylaşılması, iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde “Platform”a erişim sağlanmaya çalışılması, “Platform” üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining), veri taraması (data crawling) vb. “screen scraping” yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, “Platform”daki içeriğin Kullanım Koşulları ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; “Platform”un her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; “Platform”, “Üyeler”i yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. “Üyeler” bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

3.13 “Platform” üzerinden verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan “Platform” sorumlu tutulamayacağını “Üyeler” kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

3.14 Platform, diğer üyeler, blog yazarları, üçüncü taraf lisans verenler, toplayıcılar ve/veya raporlama hizmetleri tarafından sağlanan materyaller de dahil olmak üzere üçüncü taraflarca sağlanan içerikler içerebilir. Bu materyallerde ifade edilen tüm beyanlar ve/veya görüşler ve “Platform” tarafından sağlanan içerik dışındaki tüm makaleler ve sorulara ve diğer içeriklere verilen yanıtlar, yalnızca bu materyalleri sağlayan kişi veya kuruluşun görüşleri ve sorumluluğundadır. Bu materyaller her zaman “Platform”un görüşlerini yansıtmayabilir. Herhangi bir üçüncü tarafça sağlanan herhangi bir materyalin içeriği veya doğruluğu konusunda  “Platform”, size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu ve yükümlü değildir.

4. CREATOR TELİF ÜCRETİ ÖDEMESİ VE VERGİLER

4.1 Platform’da Creator olarak içeriğinizin satılmasını takiben telif ödemesi alırsınız. Satılan ürünlerin faturası Platform tarafından kesilir ve vergi ödemeleri yapılır. Satılan ürünün vergileri ödendikten ve Platform komisyon oranı da tahsil edildikten sonra telif ödemeniz bilgilerini paylaşmış olduğunuz banka hesabınıza aktarılır. Platform’a Creator olarak katılan memurların telif geliri elde etmeleri ile ilgili Türk Ticaret Kanunu 657 nolu Devlet Memurları Kanununa ilişkin detaylar EK1’ de yer almaktadır. 

4.2 Telif ücreti ödemeleri paylaşmış olduğunuz banka hesap bilgilerine doğrudan aktarılır. Satılan ürünlerin ödemeleri her ayın 15’inde hesabınıza aktarılır.

4.3 Satılması için Vitrin’de sergilenen ürünlerin fiyatını Creator belirler. Ve satılan ürün için Platform komisyonu ( %25 )  ile KDV ( %18 ) ve stopaj vergileri ( %15 ) tutarları düşüldükten sonra sistem tanımlamış olduğunuz banka hesabınıza TL olarak ödemeniz aktarılır. 

4.3.1 Platform komisyonu: Creator’ların satış yapabilmeleri için hizmetlerine sunulmuş olunan Platformun giderleri, server gibi sağlayıcı hizmet ödemeleri ve altyapı iyileştirme ve bakım giderlerini kapsamaktadır. Örnek hesaplama EK2’de yer almaktadır.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1 Platform’un tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları münhasıran “Aziz Ahmedov Şahıs Şirketi”ne aittir. İçerikler telif hakkı ve genel hükümler kapsamında korunmaktadır. Platform’un unsurları, ticari sır, haksız rekabet, ticari görünüm ve diğer hukuk kurallarınca korunmaktadır ve kısmi ya da bütün olarak kopyalanamaz, çoğaltılamaz.

5.2 Bu “Platform” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak Üyeler tarafından sağlanan bilgiler ve bu “Platform” (sınırlı olmamak kaydıyla veritabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte “İngilizce Marketi” telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır), Platform’da yer alan logo, marka, isim, alan adı, tanıtım materyali, veri dosyası, bilgi, haber, görüş, tavsiye, reklam, ilan, ses, müzik, video, fotoğraf, görsel, yazılım ve diğer unsurların fikri ve sınai mülkiyet/telif hakları ya da kullanma lisans hakları yalnızca ve münhasıran “Aziz Ahmedov Şahıs Şirketi”ne, bağlı kuruluşlarına veya “Platform”a lisans hakkı verenlere veya materyalin diğer sağlayıcılarına aittir. Özel olarak belirtilmediği sürece burada yazılı koşullar Üyeler’e bunları kullanma ya da bunlar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunma hakkı vermez, böyle bir izin veya lisans verildiği şeklinde yorumlanamaz.

5.3 Platform’da bulunan üçüncü şahıslara ait isim, logo, marka ve diğer materyal ile içeriğin fikri mülkiyet hakları Creator’lara (içerik sağlayıcılarına/hak sahiplerine) aittir. Creator’lar tarafından özel olarak izni verilmedikçe bunların herhangi bir bölümü herhangi bir şekilde (yazılı çıktı alma, diske kaydetme, başka bir web sitesine yerleştirme, herhangi başka bir şekilde indirme gibi yollarla) kısmen ya da tamamen kopyalanamaz, (kopyalarının dağıtımı dâhil olmak üzere), çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayınlanamaz, kamuya açık hale getirilemez, işlenemez ve içeriği değiştirilerek tahrip edilemez.

5.4 Creator olarak, ürettiğiniz dijital içeriklerin telif hakkı size aittir. Sizden izin alınmadan tasarımınızın kullanıldığını veya yeniden oluşturulduğunu düşünüyorsanız Platforma bir ihlal bildirimi gönderebilirsiniz. 

5.5 Creator olarak, ürettiğiniz dijital içeriklerin özgünlüğünden siz sorumlusunuz. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca “aracı hizmet sağlayıcı” ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca “yer sağlayıcı” olması sebebiyle, Creator’ler tarafından yayınlanmamış ve Platformda yer alan hiçbir görsel, yazılı veya sair içeriğin özgünlüğünde, gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu değildir. 

Bu, yasal bir tavsiye değildir. Telif hakkı ihlali karmaşık bir hukuki konudur. Telif hakkı sahipleri olarak haklarınızı öğrenmenizi öneririz. Telif hakkı ihlalinin ne anlama geldiğinden emin değilseniz bireysel hukuki danışmanlık almalısınız.

5.6 Platform hizmetlerinden yararlanabilmesi için Üyeler’e Platform üzerinde şahsi kullanımla sınırlı olarak, münhasır olmayan, devredilemeyen, değiştirilebilir kullanım lisans hakkı tanımaktadır. Belirtilen kullanım dışında kalan tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları münhasıran Platform’a ait olup; Üyeler’e verilen izin, özel yada genel başkaca herhangi bir mali hak ya da lisansı içermemektedir.

5.7 “Üyeler”ler, Platform hizmetlerini, bilgilerini ve telif haklarına tabi çalışmalarını, Platform’un, bir kısmı ya da tamamını herhangi bir yolla yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, kullanmak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının platform hizmetlerine erişmek veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu “Üyelik Sözleşmesi” dahilinde Platform tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde Platform telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, kullanılamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. İşbu “Kullanım Koşulları” dahilinde Platform tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde  Platform;  Platform hizmetleri,  Platform bilgileri, Platform telif haklarına tabi çalışmaları, Platform ticari markaları, Platform ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6.1 Üyeler’in kişisel verileri önemlidir. Bu kapsamda, “Üyeler”in kişisel verileri “Gizli Bilgi” olarak nitelendirilmektedir. Ayrıca, veri işleme süreçlerine ilişkin aydınlatma metinleri “Üyeler”e sunulmaktadır. Detaylı bilgi Gizlilik Sözleşmesi’nde ilgili aydınlatma metinleri yer almaktadır.

6.2 Üyeler, Platform ile paylaşabileceği/transfer edebileceği ve/veya işbu Sözleşme uyarınca işleyebileceği herhangi bir kişisel verinin, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin tüm eylemlerin/işlemlerin her zaman yürürlükte bulunan ilgili kanun ve düzenlemeler ile ileride yürürlüğe girebilecek olan kişisel verilerin korunması alanındaki her türlü mevzuata ve bunlarda yapılacak değişikliklere uygun olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3 Mevzuata uygun davranma yükümlülüğünün yanı sıra Üyeler, Platform adına elde etme, kaydetme, depolama ve muhafaza etme de dahil olmak üzere herhangi bir şekilde işleyebileceği her türlü kişisel veri ile ilgili olarak;

a) Her türlü kişisel verinin işlenmesi ve/veya aktarımı alanında yürürlükteki mevzuat hükümlerine ve  Platform tüm talimatlarına uygun olarak hareket etmeyi, Platformun belirttiği amaç dışından herhangi bir amaçla kullanmamayı, amacın ortadan kalkması halinde verileri derhal imha etmeyi,

b) Kişisel verilerin herhangi bir surette 3. kişilere aktarılması halinde işbu maddedeki Yükümlülüklerden 3. kişilerin de aynı şekilde sorumlu olmasını sağlayacağını,

c) Kişisel verilerin işlenmesine ve/veya aktarımına ilişkin olarak Platform menfaatlerini ilgilendirebilecek herhangi bir ihtilaf yahut konu nedeniyle kendisine yöneltilmiş olan tüm talepler (ilgili kişilerin kendi kişisel verilerine erişim talepleri ve şikayetler de dahil olmak üzere) konusunda  Platform yetkililerini derhal bilgilendirmeyi ve gerekli görülen dokümantasyon, bilgileri ve diğer her türlü desteği yetkililere vermeyi ve tam işbirliği yapmayı, söz konusu bilgilendirme yapılmaksızın, mevzuattan doğan yükümlülükler hariç olmak üzere herhangi bir talebe ilişkin olarak  Platform tarafından yazılı onay ya da herhangi bir yazılı talimat verilmediği takdirde bir işlem yapmamayı,

d) İşbu Sözleşme ve eklerinde yer alan diğer yükümlülükler saklı kalmak üzere, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı,kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde, Sözleşme herhangi bir sebeple sona erse dahi yürürlükte kalmaya devam edecektir.

7. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

İşbu “Üyelik Sözleşmesi” herhangi bir zamanda Platform’da ilan ederek değiştirebilir. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu “Üyelik Sözleşmesi” “Üyeler”in tek taraflı beyanları ile değiştirilemeyeceğini, mevzuata uygun olduğunu Üyeler peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Platform ve Hizmetler’in kullanımından doğabilecek ihtilaflarda defter ve iletişim logları dahil her türlü elektronik ve ticari kayıtlarıyla Platform tarafından Üyeler’e yapılan e-posta bildirimleri kesin ve münhasır delil teşkil eder.

8. BÜTÜNLÜK

Herhangi bir mahkeme ya da idari makamın işbu Üyelik Sözleşmesinin muhtelif maddelerinin hukuka aykırı olduğuna karar vermesi durumunda, diğer maddeler geçerliliğini sürdürecek ve yürürlükte kalacaktır.

9. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ İHLAL

Platformda yer alan “Üyelik Sözleşmesi”, “Gizlilik Sözleşmesi” ve diğer koşullara uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda; ihlal tam olarak gerçekleşmiş yada gerçekleşmemiş, sistemde mevcut bilgileri reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin Üyeler’in Plaform’a ve Hizmetler’e erişimini askıya alma, sonlandırma, (varsa) üyeliği iptal etme hakkını saklı tutar. Platform burada yazılı herhangi bir hukuki hakkı ya da tedbiri kullanmaması ya da uygulamaması, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden ya da yasadan doğan haklarından vazgeçtiği ya da ihlali kabul ettiği anlamına gelmez.

10. TİCARİ İLETİŞİM

Üyelerin açıkça onay vermesi halinde,  Platform tarafından elektronik ileti veya ticari elektronik ileti gönderilebilecektir. Üyelerin kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz. Üyeler, dilediği zaman vermiş olduğu bu izni/onayı iptal etme ve ticari nitelikteki elektronik iletileri reddetme hakkına sahiptir. Ret talepleri  Platform tarafından en geç 5 (beş) iş günü içinde işleme alınır. Şu kadar ki; Üyelerin bedelini ödediği Hizmetler ile ilgili bilgilendirme, tahsilat ve onay konulu elektronik iletiler gönderilmeye devam edilecektir. Ret yolları, göndericisinin Platform olduğu elektronik iletilerde gösterilir.

11. ÜYE BİLGİLERİ

Platform ve Hizmetlere yerleştirilen, iletilen veya bu Platform ve Hizmetler aracılığıyla gönderilen her türlü; kimlik bilgisi ve iletişim bilgisinden Üyeler sorumludur. Kayıt ve Hizmetler için verilen kimlik ve iletişim bilgilerinin güncel, doğru ve güvenilir olduğu kabul edilir. Bilgilerin doğru ve güncel olmaması durumunda sorumluluk Üyeler’ e ait olacaktır.

12. SONA ERME

Üyelerin burada yazılı yada  Platform tarafından belirlenmiş koşulları veya politikaları ihlal etmesi halinde,

– Üyelerin yasal kısıtlamalar nedeniyle kullanım hakkı olmadığı takdirde,

– Üyelerin yararlandığı Hizmetlere ilişkin içerik ve hizmet sağlayıcıları ile olan ticari ilişkisinin sona ermesi veya Hizmet ve servislerin herhangi bir nedenle kesilmesi halinde,

– Mevzuat veya İdari Düzenleyici Kuruluşların kararları uyarınca,

-Yasal düzenlemeler ya da mücbir sebeplere bağlı olarak Platforma erişim imkânının ortadan kalkması halinde,

– Kendi takdirine bağlı olarak; Platform yayınını askıya alabilir, son verebilir.

Üyelik Sözleşmesi, işbu koşullara uygun olarak üyeler ve/veya  Platform tarafından fesh edilmedikçe ve fesh edilene kadar geçerlidir. Hizmetlerimizi artık kullanmak istemediğinizi veya Platformu kullanmayı bıraktığınızda, yazılı olarak bildirerek, işbu koşulları istediğiniz zaman fesh edebilirsiniz Geçerliliği doğası gereği devam eden ve varlığını sürdüren hükümler, işbu koşulların herhangi bir şekilde feshedilmesinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır.

13. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde  Platformun herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. “Mücbir sebep”, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve  gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla, salgın hastalık, ambargo, siber saldırı, doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

14. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu “Üyelik Sözleşmesi” uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu “Üyelik Sözleşmesi” dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi tarafından nihai olarak tahkim ile çözülecektir.

15. YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu “Üyelik Sözleşmesi“ Platformda yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. “Üyeler”  işbu ”Üyelik Sözleşmesi” ni ve zaman içinde yapılan değişiklikleri  Platformu kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.

EK1 –  Platforma Creator olarak üye olan 657 no’lu Kanuna tabi devlet memurları telif geliri hakkında 

DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3)

Kanun Numarası                    : 657
Kabul Tarihi                            : 14/7/1965 
Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 23/7/1965      Sayı : 12056
Yayımlandığı Düstur             : Tertip : 5    Cilt : 4     Sayfa : 3044

Madde 28 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 – 1897/1 md.)

Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). (Ek cümle: 8/8/2011 – KHK-650/38 md.; İptal cümle: Anayasa Mahkemesinin 18/7/2012 tarihli ve E.: 2011/113, K.: 2012/108 sayılı Kararı ile.; (…)(1) Yeniden düzenleme son cümle: 2/1/2014 – 6514/9 md.) Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz.

(Değişik ikinci fıkra: 8/8/2011 – KHK-650/38 md.; İptal ikinci fıkra: Anayasa Mahkemesinin 18/7/2012 tarihli ve E.: 2011/113 K.: 2012/108 sayılı Kararı ile(1) ; Yeniden düzenleme: 2/1/2014 – 6514/9 md.) Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.(2)

Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler,

FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (1)

Kanun Numarası              : 5846
Kabul Tarihi                     : 5/12/1951
Yayımlandığı R.Gazete  : Tarih : 13/12/1951   Sayı : 7981
Yayımlandığı Düstur       : Tertip : 3   Cilt: 33   Sayfa : 49

Madde 1 – (Değişik: 21/2/2001 -4630/1 md.)

Bu Kanunun amacı, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve radyo-televizyon kuruluşlarının ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarını belirlemek, korumak, bu ürünlerden yararlanma şartlarını düzenlemek, öngörülen esas ve usullere aykırı yararlanma halinde yaptırımları tespit etmektir.

Kapsam

Madde 1/A – (Ek: 21/2/2001 – 4630/2 md.)
Bu Kanun, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve radyo-televizyon kuruluşlarının ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarını, bu haklara ilişkin tasarruf esas ve usullerini, yargı yollarını ve yaptırımları ile Kültür Bakanlığının görev, yetki ve sorumluluğunu kapsamaktadır.

Tanımlar

Madde 1/B – (Ek: 21/2/2001 -4630/2 md.)
Bu Kanunda geçen tanımlardan;

a) Eser: Sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsullerini,

——————————

(1) Bu Kanunda geçen; “Kültür ve Turizm” ibareleri 21/2/2001 tarihli ve 4630 sayılı Kanunla bu Kanuna eklenen ek 6 ncı madde gereğince; “Kültür” olarak değiştirilmiştir.
(2) Bu madde başlığı “Tarif” iken 21/2/2001 tarihli ve 4630 sayılı Kanunla metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

2394

b) Eser sahibi: Eseri meydana getiren (…)(1) kişiyi,

c) İşlenme eser: Diğer bir eserden istifade suretiyle vücuda getirilip de bu esere nispetle müstakil olmayan ve işleyenin hususiyetini taşıyan fikir ve sanat mahsullerini,

d) Derleme eser: Özgün eser üzerindeki haklar saklı kalmak kaydıyla, ansiklopediler ve antolojiler gibi muhtevası seçme ve düzenlemelerden oluşan ve bir düşünce yaratıcılığı sonucu olan eseri,

e) Tespit: Seslerin veya ses temsillerinin veya ses ve görüntülerin anlaşılabilecek, çoğaltılabilecek veya iletilebilecek şekilde bir araca kaydedilmesi işlemini,

f) Fonogram: Sinema eseri gibi görsel-işitsel eserler içindeki ses tespitleri hariç olmak üzere, bir icrada yer alan seslerin veya diğer seslerin veya ses temsillerinin tespit edildiği ses taşıyıcısı fiziki ortamı,

g) Bilgisayar programı: Bir bilgisayar sisteminin özel bir işlem veya görev yapmasını sağlayacak bir şekilde düzene konulmuş bilgisayar emir dizgesini ve bu emir dizgesinin oluşum ve gelişimini sağlayacak hazırlık çalışmalarını,

h) Arayüz: Bilgisayarın donanım ve yazılım unsurları arasında karşılıklı etkilenme ve bağlantıyı oluşturan program bölümlerini,

i) Araişlerlik: Bilgisayar program bölümlerinin fonksiyonel olarak birlikte çalışması ve karşılıklı etkilenmesi ve alışverişi yapılan bilginin karşılıklı kullanım yeteneğini,

j) Bağlantılı haklar: Eser sahibinin manevi ve mali haklarına zarar vermemek kaydıyla komşu hak sahipleri ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcılarının sahip oldukları hakları,

k) Komşu haklar: Eser sahibinin manevi ve mali haklarına zarar vermemek kaydıyla ve eser sahibinin izniyle bir eseri özgün bir biçimde yorumlayan, tanıtan, anlatan, söyleyen, çalan ve çeşitli biçimlerde icra eden sanatçıların, bir icra ürünü olan veya sair sesleri ilk defa tespit eden fonogram yapımcıları ile radyo-televizyon kuruluşlarının sahip oldukları hakları,

l) (Ek: 3/3/2004-5101/9 md.) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
İfade eder.
B) Fikir ve sanat eserlerinin çeşitleri:
I – İlim ve edebiyat eserleri:

657 no’lu Madde Tacir veya esnaflığı yasaklamaktadır. Ancak bu madde, memurun tacir veya esnaf olamayacağını hükme bağlamıştır. Yine aynı madde de, özel kanunlarındaki hükümlerin istisna olduğu belirtilmiştir. Bir kitap yazmak eser hüvviyetinde olup, 5846 sayılı Kanun uyarınca telif ücreti ödenmektedir.

Uygulamaya ilişkin görüş vermekle yetkili kurum olan Devlet Personel Başkanlığı bu konuya ilişkin gelen sorulara verdiği cevapta, tartışmaları sonlandırmıştır. Kurumun 1996 tarihli görüşüne göre memurlar kitap yazabilir ve bu kapsamdaki telif ücretini alabilir. 

Emsal Dilekçeye ilişkin Karar:

ÖZET: Devlet Memurunun 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında her türlü eser çıkarabileceği, bu hususun 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesine aykırılık teşkil etmeyeceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 28 Tarih : 16/10/2006
Kaynak 25 sayılı bülten 45. sayfa


Bir kamu kuruluşunda müfettiş olarak görev yaptığınızı, kitap yazıp yazamayacağınız ve telif ücreti alıp alamayacağınız hususlarında görüş talep eden ilgi dilekçe incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 28 inci maddesinde; “Memurlar Türk Ticaret Kanuna göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç).” hükmü yer almaktadır.

Ticaret sicili Nizamnamesinin 14 üncü maddesinde “Türk Ticaret Kanununun 12 nci maddesinde tarif edilen ticarethane veya fabrikalar ile 13 üncü maddesinde tarif edilen ticari şekilde işletilen diğer müesseseler ticari işletmedir.

Bir gelir sağlamayı hedef tutmıyan veya devamlı olmıyan faaliyetlerle Türk Ticaret Kanununun 17 nci maddesinde tarif edilen esnaf faaliyeti sınırlarını aşmıyan faaliyetler ticari işletme sayılmaz.”denilmektedir.

6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda bir ticari işletmeyi,kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir deneceği, ister gezici olsunlar,ister bir dükkanda veya bir sokağın muayyen yerlerinde sabit bulunsunlar,iktisadi faaliyeti nakdi sermayesinden ziyade bedeni çalışmasına dayanan ve kazancı ancak geçimini sağlamaya yetecek derecede az olan sanat ve ticaret sahipleri tacir değil “esnaf” sayılacağı hükme bağlanmıştır.

5846 Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 1 inci maddesinde ” Bu Kanunun amacı, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve radyo-televizyon kuruluşlarının ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarını belirlemek, korumak, bu ürünlerden yararlanma şartlarını düzenlemek, öngörülen esas ve usullere aykırı yararlanma halinde yaptırımları tespit etmektir.” hükmü, 18 inci maddesinde “Bir eserin yapımcısı veya yayımcısı, ancak eserin sahibi ile yapacağı sözleşmeye göre mali hakları kullanabilir.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; gizli bilgileri bulundurmamak koşuluyla, Devlet Memurunun 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında her türlü eser çıkarabileceği, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki bu tür faaliyetlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesine aykırılık teşkil etmeyeceği değerlendirilmektedir.

EK2 – Creator telif geliri örnek hesaplama:

Birim fiyatı 100 TL olan bir ürün satıldığında Creator’un elde edeceği telif geliri örnek hesaplaması:
Ürünün indirimsiz satış fiyatı: 100 TL
Platform kesintisi: %25 örnek hesaplamada 25 TL
KDV: %18 örnek hesaplamada 18 TL
Gelir Vergisi: %15 örnek hesaplamada 15 TL
Kazanç= 100 – ( 25 + 18 + 15 ) 
Kazanç = 42 TL olacaktır.